FORGOT YOUR DETAILS?

IZVRŠNI ODBOR

Tomislav Jarmić

ČLAN

Varaždinska županija

E-mail: tomislav.jarmic@varazdinska-zupanija.hr

Marijan Vundać

PREDSJEDNIK

Grad Rijeka

E-mail: marijan.vundac@rijeka.hr

Goran Šarić

TAJNIK

Grad Rijeka

E-mail: goran.saric@rijeka.hr

OSTALI ČLANOVI ODBORA

Denis Stipanov

ČLAN

Istarska županija

Stjepan Miheličnik

ČLAN

Sisačko-moslavačka županija

Mladen Pejić

ČLAN

Osječko-baranjska županija

Damir Gabrić

ČLAN

Splitsko-dalmatinska županija

Ivan Kubiček

ČLAN

Vukovarsko-srijemska županija

IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine koje upravlja radom Platforme između dvije sjednice Skupštine u skladu s Statutom i odlukama Skupštine. Članove Izvršnog odbora bira Skupština na prijedlog predsjednika Izvršnog odbora. Mandat predsjednika i članova Izvršnog odbora traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Izvršni odbor:

 • utvrđuje nacrt prijedloga Statuta te njegovih izmjena i dopuna
 • utvrđuje prijedlog programa rada, financijskog plana i završnog računa
 • podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu
 • informira članice i javnost o svim pitanjima važnim za rad Platforme
 • utvrđuje prijedlog o visini članarine
 • imenuje zamjenika predsjednika i tajnika
 • osniva odbore, komisije i druga radna tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Platforme
 • donosi odluke o sudjelovanju Platforme u projektima
 • odlučuje o korištenju imovine Platforme
 • odlučuje o promjeni sjedišta Platforme
 • obavlja i druge poslove koje mu Skupština preda u nadležnost

PREDSJEDNIK

Predsjednik predstavlja i zastupa Platformu samostalno, pojedinačno i neograničeno te je odgovoran za zakonit rad Platforme. Bira ga Skupština Platforme iz reda svojih redovnih članica na rok od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

TAJNIK

Platforma ima tajnika koji pomaže predsjedniku u radu i zastupa Platformu kao ovlaštena osoba, uz predsjednika. Bira ga Izvršni odbor na prijedlog Predsjednika na rok od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

TOP