FORGOT YOUR DETAILS?

IZVRŠNI ODBOR

Denis Stipanov

PODPREDSJEDNIK

Istarska županija
email: denis.stipanov@vziz.hr

Ružica Slišković Bartoloti

PREDSJEDNICA

Osječko baranjska županija
email: ruzica.sliskovic@obz.hr

Anto Zlatunić

TAJNIK

Osječko baranjska županija
email: anto.zlatunic@obz.hr

OSTALI ČLANOVI ODBORA

Stjepan Miheličnik

ČLAN

Sisačko moslavačka županija

Željko Basta

ČLAN

Grad Zagreb

Damir Gabrić

ČLAN

Splitsko dalmatinska županija

Marijan Vundać

ČLAN

Grad Rijeka

Tomislav Jarmić

ČLAN

Varaždinska županija

IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine koje upravlja radom Platforme između dvije sjednice Skupštine u skladu s Statutom i odlukama Skupštine. Članove Izvršnog odbora bira Skupština na prijedlog predsjednika Izvršnog odbora. Mandat predsjednika i članova Izvršnog odbora traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Izvršni odbor:

 • utvrđuje nacrt prijedloga Statuta te njegovih izmjena i dopuna
 • utvrđuje prijedlog programa rada, financijskog plana i završnog računa
 • podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu
 • informira članice i javnost o svim pitanjima važnim za rad Platforme
 • utvrđuje prijedlog o visini članarine
 • imenuje zamjenika predsjednika i tajnika
 • osniva odbore, komisije i druga radna tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Platforme
 • donosi odluke o sudjelovanju Platforme u projektima
 • odlučuje o korištenju imovine Platforme
 • odlučuje o promjeni sjedišta Platforme
 • obavlja i druge poslove koje mu Skupština preda u nadležnost

PREDSJEDNIK

Predsjednik predstavlja i zastupa Platformu samostalno, pojedinačno i neograničeno te je odgovoran za zakonit rad Platforme. Bira ga Skupština Platforme iz reda svojih redovnih članica na rok od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

TAJNIK

Platforma ima tajnika koji pomaže predsjedniku u radu i zastupa Platformu kao ovlaštena osoba, uz predsjednika. Bira ga Izvršni odbor na prijedlog Predsjednika na rok od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

TOP