FORGOT YOUR DETAILS?

Nikola Blažević

ČLAN

Šibensko-kninska županija

Denis Stipanov

PREDSJEDNIK

Istarska županija
email: denis.stipanov@vziz.hr

Marijana Jambrešić

ČLAN

Grad Varaždin

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada svih tijela Platforme i bira ga Skupština.

Nadzorni odbor osobito nadzire:

- primjenu odredaba Statuta i drugih općih akata Platforme
- materijalno financijsko poslovanje i korištenje imovine Platforme
- provođenje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Nadzorni odbor se sastaje najmanje jednom godišnje, a izvješće podnosi Skupštini.

TOP