FORGOT YOUR DETAILS?

Skupština

Skupština je najviše tijelo Platforme, a čini je po jedan predstavnik redovne članice Platforme kojeg imenuje zakonski zastupnik članice. Redovna Skupština Platforme održava se najmanje jednom godišnje, a saziva je Predsjednik.

Uloga Skupštine:

-donosi Statut i  njegove izmjene i dopune
-donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Platforme
-bira i razrješava Predsjednika
-bira i razrješava članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora
-odlučuje o primanju u članstvo novih članica
-donosi program rada i financijski plan
-usvaja završni račun te izvješće o radu Platforme
-odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije i istupanju iz njih
-rješava o žalbama članica Platforme
-odlučuje o prestanku Platforme i promjeni naziva
-donosi odluku o visini članarine na prijedlog Izvršnog odbora
-odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Platforme utvrđena Statutom koje nisu u nadležnosti drugog tijela.

Članovi

Kako se postaje članom Platforme?

Članstvo u Platformi je dobrovoljno.

Platforma okuplja kao svoje redovne članice: županije i gradove sjedišta županija u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju Statut i druge opće akte Platforme.

Redovne članice moraju na svojim predstavničkim tijelima (Županijska Skupština/Gradsko vijeće) donijeti odluke o pristupanju Platformi kojom prihvaćaju Statut i druge opće akte Platforme. (ogledni primjerak Odluke)

Platforma može imati i podržavajuće članice koje pomažu pri organizaciji i provođenju aktivnosti Platforme, ali bez prava odlučivanja. Također i podržavajuće članice moraju na svojim nadležnim tijelima donijeti odluku o pristupanju Platformi kao podržavajući član kojom prihvaćaju Statut i druge opće akte Platforme. (ogledni primjerak Odluke)

Podržavajuće članice Platforme mogu postati:

-privatni i javni sektor
-međunarodne organizacije
-nevladine organizacije
-ostale jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.

Podržavajuće članice sudjeluju u radu Skupštine bez prava odlučivanja. Po donošenju odgovorajućih Odluka o pristupanju Platformi, konačnu Odluku o primanju u članstvo donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

TOP